دوشنبه 28 آبان 1397 | Monday 19 November 2018

photo 2018 05 02 13 29 33

فصل ۲۶
فردوس بازیافته!‏

یَهُوَه به وسیلهٔ پادشاهی عیسی نام خود را پاک می‌سازد،‏ بر حق بودن حاکمیتش را ثابت می‌کند و شرارت را از بین می‌برد.‏
مکاشفه آخرین کتاب از کتاب مقدّس است.‏ این کتاب که به دست یوحنّای رسول نگاشته شده برای بشر امیدبخش است،‏ چرا که شامل رؤیاهایی است که پلّه‌پلّه تحقق مقصود یَهُوَه و نقطهٔ اوج آن را نشان می‌دهد.‏
در اوّلین رؤیا،‏ عیسای رستاخیزیافته تعدادی از جماعات مسیحی را تحسین و اصلاح می‌کند.‏ در رؤیای بعدی خدا در آسمان بر تخت نشسته است و فرشتگان او را ستایش می‌کنند.‏
در ادامهٔ آن رؤیا،‏ برّه‌ای دیده می‌شود که طوماری با هفت مُهر و موم دریافت کرده است.‏ آن برّه عیسی مسیح است.‏ با گشوده شدن چهار مُهر اوّل،‏ اسب سواران سمبولیک در صحنهٔ دنیا ظاهر می‌شوند.‏ اوّلین سوارکار عیسی است که بر اسبی سفید سوار می‌باشد و تاج پادشاهی بر سر دارد.‏ سوارکاران بعدی با اسب‌هایی به رنگ‌های مختلف ظاهر می‌شوند که به مفهوم جنگ،‏ قحطی و بیماری هستند.‏ این وقایعی است که در روزهای آخر این سیستم به وقوع می‌پیوندد.‏ با گشوده شدن هفتمین مُهر،‏ هفت شیپور سمبولیک به صدا درمی‌آید که به مفهوم اعلام داوری‌های خداست.‏ در پی آن،‏ هفت بلای سمبولیک رخ می‌دهد که مظهر خشم خداست.‏
سپس،‏ پادشاهی خدا به شکل نوزادِ پسری دیده می‌شود که در آسمان برقرار شده است.‏ بعد جنگی شروع می‌شود و در نتیجه شیطان و فرشتگان شریرش بر زمین انداخته می‌شوند و صدایی بلند شنیده می‌شود که می‌گوید:‏ «وای بر زمین،‏» چرا که ابلیس بسیار خشمگین است و می‌داند زمان کوتاهی برایش باقی مانده است.‏ —‏ مکاشفه ۱۲:‏۱۲
همچنین عیسی در آسمان به شکل برّه‌ای با ۱۴۴٬۰۰۰ نفر منتخب از میان بشر دیده می‌شود.‏ آن‌ها همراه عیسی «سلطنت خواهند کرد.‏» بنابراین،‏ کتاب مکاشفه آشکار می‌سازد که بخش ثانوی ذریّت ۱۴۴٬۰۰۰ نفر خواهند بود.‏ —‏ مکاشفه ۱۴:‏۱؛‏ ۲۰:‏۶‏.‏
در ادامه،‏ حاکمان زمین «برای جنگِ آن روز عظیمِ خدای قادر مطلق» به نام حارمَجِدّون جمع خواهند شد.‏ آنان با عیسی که بر اسبی سفید سوار است و لشکرهای آسمانی را هدایت می‌کند جنگ خواهند کرد.‏ در این جنگ همهٔ حاکمان این جهان نابود خواهند شد.‏ شیطان اسیر خواهد شد و عیسی با ۱۴۴٬۰۰۰ نفر از آسمان بر زمین به مدت «هزار سال» حکومت خواهد کرد.‏ پس از آن هزار سال،‏ شیطان نابود خواهد شد.‏ —‏ مکاشفه ۱۶:‏۱۴؛‏ ۲۰:‏۴‏.‏
حکومت هزار سالهٔ عیسی به همراه ۱۴۴٬۰۰۰ نفر چه چیزی را برای انسان‌های مطیع به ارمغان خواهد آورد؟‏ یوحنّای رسول نوشت:‏ «[یَهُوَه] هر اشکی را از چشمان ایشان پاک خواهد کرد.‏ و بعد از آن موت نخواهد بود و ماتم و ناله و درد دیگر رو نخواهد نمود زیرا که چیزهای اوّل درگذشت.‏» (‏مکاشفه ۲۱:‏۴‏)‏ سرانجام،‏ زمین فردوس خواهد شد!‏
کتاب مکاشفه موضوع کتاب مقدّس را به این صورت به اتمام می‌رساند:‏ پادشاهی مسیح نام یَهُوَه را پاک می‌سازد و بر حق بودن حاکمیتش تا ابد ثابت می‌شود.‏
‏—‏بر اساس کتاب مکاشفه‏.‏
* مفهوم اسب سواران سمبولیک چیست؟‏
* همچنانکه مقصود خدا به تحقق خود نزدیک می‌شود چه حوادث چشمگیری رخ می‌دهد؟‏
* حارمَجِدّون چیست و نتیجه آن چه خواهد بود؟‏
‏«بابل عظیم»‏
کتاب مکاشفه تمام ادیان کاذب را یعنی ادیانی که بر ضدّ خدای حقیقی عمل می‌کنند به نام «بابل عظیم» معرفی می‌کند.‏ در آنجا همچنین «مادر فواحش» نامیده شده است چرا که خود را همچون فاحشه به قدرت‌های سیاسی جهان می‌فروشد.‏ بر طبق کتاب مکاشفه،‏ در زمانی که یَهُوَه خدا تعیین کرده است،‏ قدرت‌های سیاسی جهان به این فاحشه حمله کرده،‏ او را نابود خواهند ساخت.‏ —‏ مکاشفه ۱۷:‏۱-‏۵،‏ ۱۶،‏ ۱۷‏.‏

photo 2018 05 02 13 25 52

۲۵
توصیه‌هایی در مورد ایمان،‏ رفتار و محبت

یعقوب،‏ پِطْرُس،‏ یوحنّا و یهودا نامه‌هایی برای تشویق مسیحیان فرستادند.‏
یعقوب و یهودا برادران ناتنی عیسی و پِطْرُس و یوحنّا نیز از ۱۲ رسول عیسی بودند.‏ این چهار نفر،‏ نگارندهٔ هفت نامه از نوشته‌های مقدّس یونانی هستند.‏ هر یک از این نامه‌ها به نام فرستندهٔ خود نامیده شده‌اند.‏ توصیه‌های الهام‌شده‌ای که در این نامه‌ها یافت می‌شود برای کمک به مسیحیان است تا به یَهُوَه پای‌بند بمانند و پادشاهی او را همواره مد نظر داشته باشند.‏
آشکار کردن ایمان.‏ فقط بیان این که ایمان داریم کافی نیست.‏ ایمان حقیقی شخص را به عمل وامی‌دارد.‏ به همین دلیل یعقوب نوشت:‏ ‹ایمان بدون اَعمال مرده است.‏› (‏یعقوب ۲:‏۲۶‏)‏ عمل کردن به ایمان تحت آزمایش‌ها تحمّل و بردباری را به وجود می‌آورد.‏ برای آن که شخص با موفقیت آزمایش‌ها را تحمّل کند لازم است از خدا درخواست حکمت کرده،‏ اطمینان داشته باشد که خدا حکمت لازم را می‌دهد.‏ بردباری و تحمّل شخص موجب خوشنودی خدا می‌شود.‏ (‏یعقوب ۱:‏۲-‏۶،‏ ۱۲‏)‏ اگر شخص در امتحان ایمان به معیارهای خدا پای‌بند بماند،‏ یَهُوَه خدا واکنشی را نشان می‌دهد که یعقوب در نامهٔ خود ذکر کرد:‏ ‹به خدا نزدیکی جویید تا به شما نزدیکی نماید.‏› —‏ یعقوب ۴:‏۸‏.‏
ایمان شخص می‌باید به قدری قوی باشد که بتواند در برابر وسوسه و تأثیر امور غیراخلاقی ایستادگی کند.‏ محیط رایج غیراخلاقی،‏ یهودا را واداشت تا مسیحیان را به ‹مجاهدهٔ ایمان› تشویق کند.‏ —‏ یهودا ۳‏.‏
حفظ معیارهای اخلاقی.‏ یَهُوَه از پرستندگان خود می‌خواهد که در هر جنبه از زندگی مقدّس یعنی پاک باشند.‏ پِطْرُس نوشت:‏ «در همهٔ رفتار خویش مقدّس باشید؛‏ چرا که نوشته شده است:‏ ‹مقدّس باشید،‏ زیرا که من [یَهُوَه] قدّوسم.‏›» (‏۱پِطْرُس ۱:‏۱۵،‏ ۱۶‏،‏ ه‍ن‏)‏ او مسیحیان را ترغیب کرد تا از نمونهٔ باارزش عیسی سرمشق بگیرند و گفت:‏ «مسیح برای شما رنج کشید و سرمشقی گذاشت تا بر آثار قدم‌های وی پا نهید.‏» (‏۱پِطْرُس ۲:‏۲۱‏،‏ ه‍ن‏)‏ مسیحیان ممکن است به دلیل حفظ معیارهای خدا در زندگی رنج ببرند ولی با این کار وجدان نیکوی خود را حفظ می‌کنند.‏ (‏۱پِطْرُس ۳:‏۱۶،‏ ۱۷‏)‏ پِطْرُس مسیحیان را ترغیب کرد تا روز داوری خدا و برقراری دنیای جدید که در آنجا «عدالت ساکن خواهد بود» همواره در رفتار و کردار خویش پاک و مقدّس بمانند،‏ رفتاری که نشان خداپرستی است.‏ —‏ ۲پِطْرُس ۳:‏۱۱-‏۱۳‏.‏
‏‹به خدا نزدیکی جویید تا به شما نزدیکی نماید.‏› —‏ یعقوب ۴:‏۸
محبت در عمل.‏ یوحنّا نوشت که «خدا محبت است.‏» این رسول شرح داد محبت عظیم خدا در این نمایان می‌شود که عیسی را فرستاد «تا کفّارهٔ گناهان ما شود.‏» مسیحیان چه واکنشی باید نسبت به محبت خدا داشته باشند؟‏ یوحنّا گفت:‏ «ای حبیبان،‏ اگر خدا با ما چنین محبت نمود،‏ ما نیز می‌باید یکدیگر را محبت نماییم.‏» (‏۱یوحنّا ۴:‏۸-‏۱۱‏)‏ یک راه محبت کردن به هم‌ایمانانمان مهمان‌نوازی است.‏ —‏ ۳یوحنّا ۵-‏۸‏.‏
مسیحیان چگونه می‌توانند به یَهُوَه خدا محبت کنند؟‏ یوحنّا نوشت:‏ «همین است محبت خدا که احکام او را نگاه داریم و احکام او [باری] گران نیست.‏» (‏۱یوحنّا ۵:‏۳؛‏ ۲یوحنّا ۶‏)‏ کسانی که از خدا اطاعت می‌کنند می‌توانند اطمینان داشته باشند که همواره مورد محبت خدا واقع خواهند شد و «حیات جاودانی» را دریافت خواهند کرد.‏ —‏ یهودا ۲۱‏.‏
‏—‏بر اساس یعقوب‏؛‏ ۱ و ۲پِطْرُس‏؛‏ ۱‏،‏ ۲ و ۳یوحنّا‏؛‏ یهودا‏.‏
* مسیحیان چگونه می‌توانند ایمان خود را آشکار سازند؟‏
* خدا از پرستندگان خود انتظار چه رفتاری دارد؟‏
* شخص چگونه می‌تواند حقیقتاً به خدا محبت کند؟‏

photo 2018 05 02 13 23 50

فصل ۲۴
نامه‌های پولس به جماعات

پولُس با نامه‌های خود مسیحیان را تقویت کرد.‏
اوّلین جماعت مسیحی‌ای که تشکیل شد نقش مهمی در تحقق مقصود خدا داشت.‏ از آنجایی که مسیحیان قرن اوّل به سرعت مورد تهاجم دشمنان قرار گرفتند خطر نابودی،‏ آن جماعت را تهدید می‌کرد.‏ مسیحیان چگونه می‌توانستند با وجود اذیت و آزارهای بیرون جماعت و خطرات نامحسوس درون جماعت به خدا پای‌بند بمانند؟‏ برای نصیحت و تشویق آن‌ها،‏ ۲۱ نامه نگاشته شد که در نوشته‌های مقدّس یونانی یافت می‌شوند.‏
چهارده تا از این نامه‌ها یعنی از رومیان تا عبرانیان نامه‌هایی است که پولُس نگاشته است.‏ این نامه‌ها به نام گیرنده‌های خود نامیده شدند.‏ حال،‏ چه گیرندهٔ آن جماعت خاصّی بود چه شخص خاصّی در جماعت.‏ بیایید برخی از موضوعاتی را بررسی کنیم که در نامه‌های پولُس ذکرشده است.‏
توصیه‌هایی در رابطه با امور اخلاقی و رفتار.‏ کسانی که دست به زنا و دیگر گناهان بزرگ می‌زنند «وارث ملکوت خدا نمی‌شوند.‏» (‏غَلاطیان ۵:‏۱۹-‏۲۱؛‏ ۱قُرِنتیان ۶:‏۹-‏۱۱‏)‏ پرستندگان خدا باید اتحاد را حفظ کنند،‏ حتی اگر از نژادهای مختلف باشند.‏ (‏رومیان ۲:‏۱۱؛‏ اَفَسُسیان ۴:‏۱-‏۶‏)‏ آن‌ها باید با شادی خود را وقف هم ایمانان خود کنند.‏ (‏۲قُرِنتیان ۹:‏۷‏)‏ پولُس همچنین گفت:‏ «همیشه دعا کنید.‏» بلی،‏ پرستندگان ترغیب می‌شوند که سفرهٔ دل خود را در دعا پیش یَهُوَه باز کنند.‏ (‏۱تَسّالونیکیان ۵:‏۱۷؛‏ ۲تَسّالونیکیان ۳:‏۱؛‏ فیلیپیان ۴:‏۶،‏ ۷‏)‏ برای آن که دعایشان به گوش خدا برسد می‌باید به ایمان دعا کنند.‏ —‏ عبرانیان ۱۱:‏۶‏.‏
چه چیزی به موفقیت خانواده کمک می‌کند؟‏ در نامه‌های پولُس آمده است که شوهر باید زن خود را مثل بدن خود محبت کند،‏ زن باید احترامی عمیق به شوهرش بگذارد،‏ فرزندان باید مطیع والدینشان باشند چرا که خدا را خوشنود می‌سازند و والدین موظفند که فرزندانشان را با مهربانی و اصول خدایی راهنمایی و تأدیب کنند.‏ —‏ اَفَسُسیان ۵:‏۲۲–‏۶:‏۴؛‏ کُولُسیان ۳:‏۱۸-‏۲۱‏.‏

روشن شدن مقصود خدا.‏ بسیاری از جنبه‌های شریعت موسی برای این بود که اسرائیلیان تا زمان آمدن مسیح محفوظ بمانند و هدایت شوند.‏ (‏غَلاطیان ۳:‏۲۴‏)‏ ولی مسیحیان در پرستش خدا موظف به انجام شریعت موسی نیستند.‏ پولُس نامه‌ای به عبرانیان یعنی مسیحیان یهودی‌نژاد فرستاد.‏ او در این نامه مفهوم شریعت موسی را باز کرد و روشن ساخت که مقصود خدا چگونه در مسیح تحقق می‌یابد.‏ پولُس توضیح داد که ترتیبات گوناگونی که تحت شریعت موسی در پرستش انجام می‌شد ارزش نبوی داشت.‏
 
برای مثال،‏ قربانی کردن حیوانات نشانی بود از مرگ قربان‌گونهٔ عیسی که موجب بخشش حقیقی گناهان می‌شود.‏ (‏عبرانیان ۱۰:‏۱-‏۴‏)‏ با مرگ عیسی،‏ خدا عهد شریعت را باطل ساخت چرا که دیگر نیازی به آن نبود.‏ —‏ کُولُسیان ۲:‏۱۳-‏۱۷؛‏ عبرانیان ۸:‏۱۳‏.‏

راهنمایی‌هایی در رابطه با سازماندهی جماعت.‏ مردانی که خواهان انجام مسئولیت‌های جماعت هستند می‌باید از معیار اخلاقی والایی برخوردار بوده،‏ بر طبق کتاب مقدّس واجد شرایط باشند.‏ (‏۱تیموتاؤس ۳:‏۱-‏۱۰،‏ ۱۲،‏ ۱۳؛‏ تیطُس ۱:‏۵-‏۹‏)‏ پرستندگان یَهُوَه باید مرتباً برای تشویق یکدیگر به دور هم جمع شوند.‏ (‏عبرانیان ۱۰:‏۲۴،‏ ۲۵‏)‏ این جلسات باید آموزنده و بناکننده باشند.‏ —‏ ۱قُرِنتیان ۱۴:‏۲۶،‏ ۳۱‏.‏
وقتی که پولُس دوّمین نامهٔ خود را به تیموتاؤس نوشت دوباره در روم زندانی بود و در انتظار حکم دادگاه بود.‏ فقط چند نفر با به خطر انداختن جانشان به دیدنش رفتند.‏ پولُس می‌دانست که به زودی کشته می‌شود.‏ برای همین گفت:‏ «به جنگِ نیکو جنگ کرده‌ام و دورهٔ خود را به کمال رسانیده،‏ ایمان را محفوظ داشته‌ام.‏» (‏۲تیموتاؤس ۴:‏۷‏)‏ به احتمال زیاد،‏ پولُس بعد از مدتی کوتاه برای ایمانش کشته شد.‏ اما نامه‌های پولُس هنوز هم موجب هدایت پرستندگان حقیقی خدا است.‏
‏—‏بر اساس رومیان‏؛‏ ۱ و ۲قُرِنتیان‏؛‏ غَلاطیان‏؛‏ اَفَسُسیان‏؛‏ فیلیپیان‏؛‏ کُولُسیان‏؛‏ ۱ و ۲تَسّالونیکیان‏؛‏ ۱و ۲تیموتاؤس‏؛‏ تیطُس‏؛‏ فیلمون‏؛‏ عبرانیان‏.‏
* پولُس در نامه‌های خود چه توصیه‌هایی در رابطه با امور اخلاقی و رفتار به مسیحیان داد؟‏
* پولُس چگونه روشن ساخت که مقصود خدا در مسیح تحقق می‌یابد؟‏
* پولُس چه راهنمایی‌هایی در رابطه با سازماندهی جماعت داد؟‏
ذریّت موعود چه کسی است؟‏
بعد از آن که آدم و حوّا گناه کردند،‏ خدا به مار به زبان سمبولیک گفت:‏ «عداوت [یا دشمنی] در میان تو و زن،‏ و در میان ذریّت [یا نسل] تو و ذریّت وی می‌گذارم؛‏ او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنهٔ وی را خواهی کوبید.‏» (‏پیدایش ۳:‏۱۵‏)‏ کتاب مقدّس نشان می‌دهد که ابلیس آن «مار قدیمی» است.‏ (‏مکاشفه ۱۲:‏۹‏)‏ هویت ذریّت موعود یا نجات‌دهنده که برای قرن‌ها سرّی بود به تدریج در کتاب مقدّس آشکار شد.‏
تقریباً ۲۰۰۰ سال بعد از گناه آدم و حوّا،‏ یَهُوَه نشان داد که ذریّت موعود از تبار ابراهیم خواهد آمد.‏ (‏پیدایش ۲۲:‏۱۷،‏ ۱۸‏)‏ قرن‌ها بعد از آن،‏ پولُس رسول روشن ساخت که بخش اصلی این ذریّت عیسی مسیح است.‏ (‏غَلاطیان ۳:‏۱۶‏)‏ بر طبق پیدایش ۳:‏۱۵‏،‏ وقتی عیسی کشته شد به طور سمبولیک «پاشنهٔ» وی زده شد.‏ اما،‏ خدا عیسی را رستاخیز داد که به شکل «روح زنده گشت.‏» —‏ ۱پِطْرُس ۳:‏۱۸‏.‏
خدا همچنین قصد کرد که ۱۴۴٬۰۰۰ انسان بخش ثانوی ذریّت گردند.‏ (‏غَلاطیان ۳:‏۲۹؛‏ مکاشفه ۱۴:‏۱‏)‏ آن‌ها رستاخیز روحی دارند و با مسیح در پادشاهی آسمانی شریک هستند.‏ —‏ رومیان ۸:‏۱۶،‏ ۱۷‏.‏
عیسی در مقام حکمرانی قدرتمند در آسمان،‏ به زودی شیطان و ذریّتش را نابود خواهد کرد.‏ ذریّت شیطان شامل انسان‌ها و فرشتگان شریری است که از شیطان پیروی می‌کنند.‏ (‏یوحنّا ۸:‏۴۴؛‏ اَفَسُسیان ۶:‏۱۲‏)‏ حکومت عیسی صلح و شادی را برای بشر مطیع به ارمغان خواهد آورد.‏ او بدین ترتیب «سر» مار را خواهد کوبید و او را از هستی ساقط خواهد ساخت.‏ —‏ عبرانیان ۲:‏۱۴‏.‏

photo 2018 04 26 18 29 49

 

من پشت در ايستاده در را می‌کوبم اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند وارد می‌شوم و با او شام خواهم خورد و او نيز با من"(مكاشفه فصل سوم، آيه ٢٠)
امروز اگر كمي سكوت كنيم
و تنها اگر كمي به صدايي كه از اعماق جانمان مي ايد گوش بسپاريم
 بي شك صداي كوبيدن درِ قلبمان را خواهيم شنيد
كسي بيرون در مانده است
وبا تمام عشق ومحبت گويي ميكوبد درِ قلب مارا.....
كسي كه تنها يك نفر نيست
اوخدايي است كه تجلي تمامي عشق است
گوش كن!!
امروز مسيح خداوند !!
تمام قد ايستاده است  !!!
پشت دروازه هاي قلب ما
 ودر را به ارامي ميكوبد
و تو تنها كافي ست كه دريچه ي نگاهت را
كمي به درون
وبه قلبت بچرخاني
 تا بشنوي صدايي راكه
براي نجات بشريت امده است،،،
كسي درِ قلبت را خواهدكوبيد
وتو بايد بشنوي
چراكه نجات دهنده ،
منتظر قلبهاي اماده ي من وتوست!!
 تا به درون آيد
 و براي ما از چشمه ي اب زندگاني
 به ارمغان اورد
ودرآرامشي جهاني دركنار هم بنوشيم
واز جاودانگي وعشق
سرمست شويم
گوش كن!!
كسي پشت درها قلب تو را ميكوبد!
در بگشا!!!

ناهيد_علي_اكبري
٢٠١٨/٤/٢٦

photo 2018 04 10 11 10 29

 ...!هر کاری خواستی بکن اما ...!
من به عنوان يك زن، نميگويم كه ميز آرايش نداشته باشي، اما ميگويم حداقل از ميز تحريرت بزرگ تر نباشد!نميگويم لوازم آرايش نخر، اما ميگويم حداقل كتاب هم بخر .من نميگويم دل نبند، عاشق نشو ، به خاطر عشقت فداكاري نكن! بلكه ميگويم عاشق خوب كسي شو . به كسي دل ببند كه عشق را، اين صميميت روحاني را خوب بفهمد و بشناسد.نميگويم هر ماه رنگ موهايت را به روز نكن، اما يادت نرود دانش و سوادت را هم به روز كني .مقاله بخواني و بداني در دنيا چه ميگذرد .
من نميگويم كمدت پر از لباس هاي رنگارنگ نباشد ، اما  ميگويم كتابخانه ات بزرگتر باشد .نگذار هيچ ابزاري را مثل اسباب بازي هاي كودكي اطرافت بريزند تا سرت گرم شود و نفهمي در جهان چه ميگذرد .اصلا هر كاري خواستي بكن، اما انديشه ات را نفروش ، براي خودت انديشه داشته    باش.ي

در شصتمین روز اعتصاب غذا، «گلرخ ابراهیمی ایرایی» همسر آرش صادقی در حالت اغما به بیمارستان منتقل شد

#بایدخون_گریست

. . . رستاخیز مسیح بر تمامی ایمانداران  مبارک . . .

بیاییم در این روز زیبا که مسیح خداوند بزرگترین اتفاق تاریخ را رقم زده ، ما هم بزرگترین اتفاق زندگی خود را رقم زده و ما هم به او اعتماد کنیم و با او تمام خودمان را به صلیب کشیده و با او نیز دوباره متولد

شده و زندگی خود را تقدیم او کنیم  .

ناهید علی اکبری

گلرخ ابراهیمی ایرایی فعال مدنی و فعال حقوق بشر اهل ایران است که به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام به شش سال حبس محکوم شد.[۱]

گلرخ ایرایی
ملیت
ایرانی
پیشه
فعال مدنی
فعال حقوق بشر
زندانی سیاسی
همسر
آرش صادقی
گلرخ ایرایی سوم آبان ماه ۱۳۹۵ به همراه همسرش آرش صادقی در منزل خود بازداشت و بدون دریافت احضاریه کتبی جهت اجرای حکم شش سال حبس تعزیری به زندان اوین منتقل شد.[۲]

به گفته گلرخ ایرایی، او به دلیل داستان منتشر نشده‌ای در دفترچه شخصی اش به توهین به مقدسات متهم شده‌است. در این داستان زنی پس از دیدن فیلمی دربارهٔ سنگسار یک زن در ایران، از شدت عصبانیت نسبت به احکام مذهبی، اقدام به سوزاندن قرآن می‌کند، بازجویان با وجود انکارهای این فعال مدنی، اصرار داشته‌اند که این یک داستان نیست و خاطرات شخصی گلرخ ایرایی است.[۱]

کشف حجاب و ترویج بی‌حجابی از طریق گذاشتن عکس‌های بدون روسری در کنار همسرش در فیسبوک، مخالفت با حکم قصاص، امضای بیانیه‌هایی در مخالفت با مجازات اعدام، شرکت در تجمعات حمایت از زندانیان سیاسی و دیدار با زندانیان سیاسی بخشی از فعالیت‌هایی است که در حکم دادگاه به عنوان مصداق اتهامات و «فعالیت‌های ضد امنیتی» گلرخ ایرایی ذکر شده‌است.[۱]
🔴 طوفان توییتری در اعتراض به بی‌توجهی مسئولان قوه قضائیه به وضعیت خطرناک گلرخ ایرایی هم‌اکنون در حال انجام است. از فعالان مدنی و حقوق بشر تقاضا می‌شود به این پویش بپیوندند

Template Design:Joomla