سه شنبه 1 بهمن 1398 | Tuesday 21 January 2020

photo 2019 07 21 02 00 59

راستي ميدانستي !!
جاده بزرگترين اختراع يك عاشق بود!!
وسفر تنها راه رهايي از انتظار
تنهاچاره ي فراموشي و گريز..
در جدال با غم ها
ودلم اين روزها عجيب
سفر ميخواهد
ازيك جاده ي خيال انگيز وعاشقانه...
ناهيدعلی اکبری

Template Design:Joomla