سه شنبه 13 خرداد 1399 | Tuesday 2 June 2020

photo 2019 07 21 02 00 59

راستي ميدانستي !!
جاده بزرگترين اختراع يك عاشق بود!!
وسفر تنها راه رهايي از انتظار
تنهاچاره ي فراموشي و گريز..
در جدال با غم ها
ودلم اين روزها عجيب
سفر ميخواهد
ازيك جاده ي خيال انگيز وعاشقانه...
ناهيدعلی اکبری

Template Design:Joomla