پنجشنبه 30 آبان 1398 | Thursday 21 November 2019

هنوز هم نشاني قلبت مستقيم ترين 

كوچه ي بن بست جهان است

وخدا ميداند كه هيچگاه  نمي توان 

از بن بست ترين كوچه باغ سبز نگاهت 

گريز داشت

وما...

 چون مسافري غريب وگم كرده راه

سالهاست كه در ان سرگردان مانده ايم....

به دادم برس ...به دادمان برس ...

اي سرتا به پا شور وشوق...

رهايم كن از سرگرداني ساليان...

رهايمان كن از بندهايي كه تقدير 

بر پاهاي خسته مان بست....

گويي كه ماقرن هاست كليد را گم كرده ايم

وما خسته تر از انيم كه 

تواني براي رسيدن داشته باشيم...

رهايمان كن كه اينباربا تمام وجود ميخواهيم

 بر شانه هاي مهرباني تكيه كنيم

وبار ديگر ...

به عشق ايمان بياوريم ...

ناهید

 

اخبار

ارتباط با ما

00000000

00000000

info@zandad.com

ارتباط با مسولان خبرگزاری

Template Design:Joomla