یکی از زیر یکی از رو

یکی از زیر یکی از رو….. هوا سرد است!! دستهایم میلرزد!! یکی از زیر ، یکی از رو…!! شال میبافم… همه جا جنگ است، زمستان است.. در چله ی...

شاید کسی از انطرف پنجره باید کمک کند

آخر مگر درد یک زایمان سخت ،!! چقدر طول میکشد؟؟؟!!! که مادرم وطن!! سالهاست ،.. درد می کشد و ناله...

یکی از زیر یکی از رو

یکی از زیر یکی از رو….. هوا سرد است!! دستهایم میلرزد!! یکی از زیر ، یکی از رو…!! شال میبافم… همه جا...

خدایا اگه نخواهیم بریم بهشت انها ،باید کی رو ببینیم

  خدایا اگه نخواهیم بریم بهشت انها ،باید کی رو ببینیم؟؟ خدایا اگه بخواهیم خودمون بفهمیم که تو...

آخرین اخبار

آخرین اخبار سایت زن داد

چطور همه چیز به زانو در امده

یک زن خیلی صبور است، صبورانه،پا به پای مردش کار …!! صبورانه ،خانه را گرم ....!! صبورانه،بچه به دنیا ..!! صبورانه...

شاید کسی از انطرف پنجره باید کمک کند

آخر مگر درد یک زایمان سخت ،!! چقدر طول میکشد؟؟؟!!! که مادرم وطن!! سالهاست ،.. درد می کشد و ناله...

یکی از زیر یکی از رو

یکی از زیر یکی از رو….. هوا سرد است!! دستهایم میلرزد!! یکی از زیر ، یکی از رو…!! شال میبافم… همه جا...

خدایا اگه نخواهیم بریم بهشت انها ،باید کی رو ببینیم

  خدایا اگه نخواهیم بریم بهشت انها ،باید کی رو ببینیم؟؟ خدایا اگه بخواهیم خودمون بفهمیم که تو...

و دوباره سالی نو

و دوباره سالی نو درختان دوباره پر شکوفه گلها دوباره بارور و پرستوها دوباره به خانه باز میگردند و تو تو فرصتی...

به نام غیرت

این چهره ⁧مونا حیدری است دختری که همسرش سر او را برید. قلبم مچاله شده از لبخندی...