درباره ما

زنداد، صدای فریادیست در برابر بی عدالتی و ظلم در هرکجای جهان، اما نه تنها برای زنان بلکه برای نجات کل بشریت.
زنداد ، به معنی فریاد برای ازادی از بند و رهایی از اسارت بت ها و طاغوتها وخدایان دروغین است .راهی برای شناخت حقیقت و پیوستن به رودخانه ی عظیمی است ،که در آن میتوان از الودگی ها ی جهان پاک شد و سفری رهایی بخش به دل نجات داشت .
زنداد وابسته به گروه و طبقه ی خاصی نیست ، اینجا،تریبونی است برای ما،که در آن بشارت خبر خوش را به همه ی دوستان فارسی زبان و مشتاق برای یافتن راه نجات در کل جهان منتشر میکنیم.
زنداد ، نهایت تلاش خود را در جهت پرورش شاگردان نیکو و کمک به شناخت بهتر مردم همزبان خود از عیسای مسیح می نماید باشد که در این راه دشوار ،خون او ما را چون همیشه از پلیدی ها و شر در امان نگاه دارد .
همانگونه که خود خداوند در يوحنا١٠ میفرماید:
14من شبان نیکو هستم. من گوسفندان خود را می‌شناسم و گوسفندان من مرا می‌شناسند، 15همان‌گونه که پدر مرا می‌شناسد و من پدر را می‌شناسم. من جان خود را در راه گوسفندان می‌نهم. 16گوسفندانی دیگر نیز دارم که از این آغل نیستند. آنها را نیز باید بیاورم و آنها نیز به صدای من گوش فرا خواهند داد. آنگاه یک گله خواهند شد با یک شبان.
ما در این سایت تلاش میکنیم که در جهت شناخت بهتر خداوندمان قدم برداریم چون یقین داریم برداشتن قدم های اینچنین،هرچند کوچک اما پیوسته ،میتواند رسیدن به نجات حقیقی را در تشنگان جستجوگر راه نابلد، آسانتر بگرداند.
سرلوحه ی کار ما ،خود کلام مقدس است ،آنجا که در متي١٠ میفرماید:
22همۀ مردم به‌خاطر نام من از شما متنفر خواهند بود. امّا هر که تا به پایان پایدار بماند، نجات خواهد یافت. 23چون در شهری به شما آزار رسانند، به شهری دیگر بگریزید. آمین، به شما می‌گویم، که پیش از آنکه بتوانید به همۀ شهرهای اسرائیل بروید، پسر انسان خواهد آمد.
32
«هر که نزد مردم مرا اقرار کند، من نیز در حضور پدر خود که در آسمان است، او را اقرار خواهم کرد؛ 33امّا هر که مرا نزد مردم انکار کند، من نیز در حضور پدر خود که در آسمان است، او را انکار خواهم کرد.
37«هر که پدر یا مادر خود را بیش از من دوست بدارد، شایستۀ من نباشد؛ و هر که پسر یا دختر خود را بیش از من دوست بدارد، شایستۀ من نباشد. 38هر که صلیب خود را برنگیرد و از پی من نیاید، شایستۀ من نباشد.
صلیب بردوش نهاده ایم و بدنبال تنها نجات بخش جهان راه میسپاریم ودر این سفر بدنبال یافتن همسفرانی هستیم که با ما همقدم شده و مشتاقانه همراه شوند ،باشد که خود خداوند،راهنمایمان باشد و ما را از همه ی خطرات نجات بخشد.
وایمان داریم که او همانطور که خود درفيليپيان١-٦ گفته شده است:
6 یقین دارم آن که کاری نیکو در شما آغاز کرد، آن را تا روز عیسی مسیح به کمال خواهد رسانید.
آری ما ایمان داریم که گوسفندانی بودیم که او مارا با نام صدا زده و کار نیکوی خویش را در ما آغاز کرده است ،
زیرا که خود در يوحنا١٠به ما وعده داده است:
“٢٧گوسفندان من صدای مرا می‌شنوند و من آنها را می‌شناسم و آنها بدنبال من می‌آيند. من به آنها حيات جاودان می‌بخشم و آنها هرگز هلاک نخواهند شد و هيچ کس نمی‌تواند آنها را از دست من بگيرد” .
پس از تو خداوندا با عشق میطلبیم که خود در پیمودن این راه دشوار همواره با ما باش و نگاه پر محبتت را از تک تک ما برنگیر.آمین