درباره ما

زنداد، صدای فریادیست در برابر بی عدالتی و ظلم در هرکجای جهان، اما نه تنها برای زنان بلکه برای نجات کل بشریت
زنداد ، به معنی فریاد برای ازادی از بند و رهایی از اسارت بت ها و طاغوتها وخدایان دروغین است .راهی برای شناخت حقیقت و پیوستن به رودخانه ی عظیمی است ،که در آن میتوان از الودگی ها ی جهان پاک شد و سفری رهایی بخش به دل نجات داشت
زنداد وابسته به گروه و طبقه ی خاصی نیست ، اینجا،تریبونی است برای ما،که در آن بشارت خبر خوش را به همه ی دوستان فارسی زبان و مشتاق برای یافتن راه نجات در کل جهان منتشر میکنیم