من پشت در ايستاده در را می‌کوبم

0
229

من پشت در ايستاده در را می‌کوبم اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند وارد می‌شوم و با او شام خواهم خورد و او نيز با من” (مكاشفه فصل سوم، آيه ٢٠).
امروز اگر كمي سكوت كنيم
و تنها اگر كمي به صدايي كه از اعماق جانمان مي ايد گوش بسپاريم
بي شك صداي كوبيدن درِ قلبمان را خواهيم شنيد
كسي بيرون در مانده است
وبا تمام عشق ومحبت گويي ميكوبد درِ قلب مارا…..
كسي كه تنها يك نفر نيست
اوخدايي است كه تجلي تمامي عشق است
گوش كن!!
امروز مسيح خداوند !!
تمام قد ايستاده است !!!
پشت دروازه هاي قلب ما
ودر را به ارامي ميكوبد
و تو تنها كافي ست كه دريچه ي نگاهت را
كمي به درون
وبه قلبت بچرخاني
تا بشنوي صدايي راكه
براي نجات بشريت امده است،،،
كسي درِ قلبت را خواهدكوبيد
وتو بايد بشنوي
چراكه نجات دهنده ،
منتظر قلبهاي اماده ي من وتوست!!
تا به درون آيد
و براي ما از چشمه ي اب زندگاني
به ارمغان اورد
ودرآرامشي جهاني دركنار هم بنوشيم
واز جاودانگي وعشق
سرمست شويم
گوش كن!!
كسي پشت درها قلب تو را ميكوبد!
در بگشا!!!
ناهيدعلياكبري
٢٠١٨/٤/٢٦

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید