چکیده ای از مفهوم تثلیث

0
206

چکیده ای از مفهوم تثلیث

تثلیث مشارکتی میباشد بین ؛

  • پدر
  • پسر
  • روح القدس

☆ هر سه خدا میباشند اما در سه شخصیت متمایز و در عین حال با یک ذات واحد و دلیلی بر سه گانه بودنِ خدا و خداپرستی در مسیحیت نمیباشد.

تثلیث در واقع یک مشارکتی است که از ازل بین پدر ، پسر و روح القدوس بوده است.
در نقشه آفرینش پدر طرح را داده ، پسر آن را به انجام رسانده و روح القدوس آن را کنترل و مدیریت کرده است.

در نقشه نجات نیز پدر طرح نجات را برای بشر داده و پسر آمد جسم پوشید و نقشه نجات را بر روی صلیب به انجام رساند و روح القدس بعد از صعود عیسی مسیح به آسمان این نقشه را تا به امروز مدیریت و حمایت و پشتیبانی میکند.

در واقع هر کدام از این شخصیتها ماموریت خاص خود را دارند.

  • پدر ، پسر نمیباشد.
  • پسر ، پدر نمیباشد.
  • پدر ، روح القدس نمیباشد.
  • روح القدس ، پدر نمیباشد.
  • روح القدس ، پسر نمیباشد.
  • پسر، روح القدس نمیباشد. { اما هر سه خدا میباشند }

این مشارکت چون در ابعاد فکری و دیداری ما و درک ما نمی گنجد، چون ما به واسطه درک محدود خود فقط در سه بُعد میتوانیم به مسائل نگاه کنیم و برنامه ریزی کنیم و تصمیم بگیریم.

نمیتوانیم درک کاملی داشته باشیم از این شاه کارِ تثلیثی و میبایست با قدرت روح القدس از خدا بخواهیم تا این را برای ما آشکار کند .

هر یک از این شخصیتهای تثلیث ، بر یک چیزی دلالت دارند.

☆ خدای پدر دلالت بر وجود و حضور و همیشگی خدا دارد.
☆ خدای پسر ، دلالت بر کلام و صدای خدا دارد.
☆ خدای روح القدس، دلالت بر وجود روح خدا دارد .

و این سه باهم در کار میباشند و ماموریت خود را دارند.

ابعاد فکری ما و تصمیم گیری ما در سه بُعد خلاصه میشوند و درک خداوندی با سه بُعد میسر نمیشود.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید