کتاب مقدّس

0
213

قبل از آن که کتاب مقدّس را بخوانید بهتر است کمی با محتوی آن آشنا شوید.‏ کتاب مقدّس مجموعه‌ای از ۶۶ کتاب است که با کتاب پیدایش آغاز و با کتاب مکاشفه به پایان می‌رسد.‏
شاید بپرسید پدیدآورندهٔ این کتاب کیست؟‏ کتاب مقدّس به دست ۴۰ نفر و تقریباً در طی ۱۶۰۰ سال نگارش شده است.‏ اما هیچ کدام از آن‌ها ادعا نکردند که پدیدآورندهٔ این کتاب هستند.‏ یکی از نگارندگان آن چنین نوشت:‏ «تمامی کتب از الهام خداست.‏» (‏۲تیموتاؤس ۳:‏۱۶‏)‏ نگارنده‌ای دیگر نوشت:‏ ‹روح یَهُوَه به وسیلهٔ من متکلّم شد و کلام او بر زبانم جاری گردید.‏› (‏۲سموئیل ۲۳:‏۲‏)‏ بنابراین،‏ نگارندگان کتاب مقدّس با زبان خود اذعان کردند که یَهُوَه خدا،‏ حاکم مطلق عالَم،‏ پدیدآورندهٔ کتاب مقدّس است.‏ خدا از طریق این نگارندگان آشکار ساخت که می‌خواهد انسان‌ها او را بشناسند و به او نزدیک شوند.‏
برای درک بیشتر کتاب مقدّس لازم است به این نکتهٔ مهم نیز توجه کرد:‏ کل کتاب مقدّس یک موضوع را دنبال می‌کند،‏ یعنی این که خدا در آسمان پادشاه است و حق دارد بر بشر حکومت کند.‏ با خواندن این بروشور پی خواهید برد که این موضوع چگونه در کل کتاب مقدّس،‏ از کتاب پیدایش تا کتاب مکاشفه دنبال شده است.‏
با در نظر گرفتن این اطلاعات می‌توانید این موضوع را در پرخواننده‌ترین کتاب جهان یعنی کتاب مقدّس پیگیر شوید.‏
اطلاعات مفید در بارهٔ کتاب مقدّس

  • در طی ۱۶۱۰ سال نگاشته شده است؛‏ از ۱۵۱۳ ق.‏م.‏ تا ۹۸ م.‏ *
  • ۳۹ کتاب اوّل به نوشته‌های مقدّس عبرانی یا «عهد عتیق» شناخته شده است؛‏ قسمت اعظم آن به زبان عبری و بخشی به زبان آرامی نگاشته شده است.‏
  • ۲۷ کتاب آخر به نوشته‌های مقدّس یونانی یا «عهد جدید» شناخته شده است که کل آن به زبان یونانی نگاشته شده است.‏
  • کتاب مقدّس به باب‌ها و آیات تقسیم‌بندی شده است.‏ برای مثال،‏ متّیٰ ۶:‏۹،‏ ۱۰ به کتاب متّیٰ باب ۶ و آیه‌های ۹ و ۱۰ ارجاع می‌دهد.‏

نام الٰهی
آیات کتاب مقدّس،‏ خدا را با عنوان‌های مختلفی همچون آفریدگار و خدای متعال معرفی می‌کند.‏ برخی از آن عنوان‌ها خصوصیات خدا را برجسته می‌سازند؛‏ خصوصیاتی همچون قدّوسیت،‏ قدرت،‏ عدالت،‏ حکمت و محبتش.‏ با این حال،‏ خدا نامی مخصوص برای خود برگزیده است که یَهُوَه می‌باشد‏.‏ این نام الٰهی در زبان اصلی کتاب مقدّس تقریباً ۷۰۰۰ مرتبه نوشته شده است که اوّلین بار در پیدایش ۲:‏۴ آمده است.‏ معنای لغت‌به‌لغت نام یَهُوَه این است:‏ «سبب شدن می‌گردد،‏» به این مفهوم که خود را با هر وضعیتی تطبیق می‌دهد تا مقاصدش را به تحقق رساند.‏ این موضوع تضمینی است بر این که خدا به تمام وعده‌هایی که داده است عمل می‌کند.‏
نقل از www.jw.org/fa

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید