فعال مدنى كه درچهل ونهمين روزاعتصاب

0
268

دكتر فرهاد ميثمى، فعال مدنى كه درچهل ونهمين روزاعتصاب خود بسرميبردازپذيرش سرم سرباز زده است.حال ايشان وخيم گزارش شده ونگرانى شديد فعالين رادرپى داشته است

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید