سلام بر دختری که آبی آسمان که او را در اغوش کشید

0
281

سلام بردختری که آبی آسمانى اورادراغوش کشید

سلام برآبی دختران آسمانی وطنم

آری اینک از تو میگویم

تویی که ازکمترین حق یک انسان محروم بودی

تویی که به جرم اقازاده نبودن  تاوان ده جرمی به بزرگی تنها!!تماشای ورزش موردعلاقه ات شدی

شاید روزی برای نوادگان ما شنیدن این حکایت به افسانه ای تلخ یا رمانی غم انگیز شبیه باشد امااینک این واقعیت تلخ امروزه ایرانست

مایی که سرزمینمان به داشتن فرهنگی غنی وپادشاهانی چون کوروش به خود میباليم

ما راچه شدکه به این نقطه ازبدویت رسیدیم

ماراچه شدکه سکوت کردیم واجازه دادیم که گرگان درنده برایمان در نهایت قساوت عدل را جاری کنند

به کجامیتازیم اینچنین به شتاب که حرمخواران زالو صفت رارها کرده به مظلومان بی کس ناجوانمردانه حکم میرانیم

دختران غمگین سرزمین من

آروزیم این است

لبتان روزی به لبخند بازشود

دلتان به شادی

چهره تان به تبسم

ودست هایتان به ازادی

وموهایتان به رهایی

سلامی دوباره وهمیشگی گوید

سلامی به بلندای فرهنگ دیرپای دیار پهناورم ایران

سلام برآزادی

سلام برعدالت

برتوکه آسمان آبی هم ازنظاره ی اتش وجودت شرمگینانه گریست

سلام برروح تمام کشته شدگان از ظلم حاکمان جور

ناهید علی اکبری

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید