زیرا جایی که خزانه شما است، دل شما نیز در آنجا می باشد

0
250

شايد سخنان خداوند ما ممكن بسيار افراطي قلمداد شوند و براي ما بسيار سخت باشد كه راهي براي كاربرد عملي آنها در زندگيمان بيابيم. اما اگر صادقانه در پي اطاعت از او باشيم، او قدمهاي ما را هدايت خواهد كرد و قلب هاي ما را از هر نگراني و اضطراب حفظ خواهد نمود.او و تعالیم او قوت زانوان ماست برای حرکت به سمت دنیایی که با تعالیم عیسای مسیح ساخته خواهد شد هر فرزند خدا مي تواند قسمتي از فيض خدا را نشان بدهد كه از قلبي مشتاق سرچشمه گرفته باشد. اما اگر ما فكر مي كنيم كه هنوز آنطور كه بايد رشد نكرده ايم ممكن است كه هرگز شروع نكنيم. قدرت بسياري در دستان گشوده است تا دستاني كه محكم همديگر را گرفته اند باید دست هایمان را رها کنیم و بر جهان اطراف خویش ببخشاییم مسلما با هر بخشایشی در زندگی رشد خواهیم کرد اگر هر بذری برای رسیدن نور جوانه نزند و رشد نکند همواره در انتظار رسیدن نور در تاریکی و در دل خاک ،خواهد ماند و پوسیدن بهای حرکت نکردن به سوی نور و روشنایی است پس اگرچه ما نو ایمان هستیم و ایمان را به تازگی چون بذری در قلبمان کاشته ایم باید با بخشایش جوانه بزنیم و به سمت نور و روشنایی رشد کنیم.بدینسان رشد خواهیم کرد و به نهالی پر ثمر تبدیل خواهیم گشت پس برکت خداوند بر کسانی که با دستانی گشوده دست برادران و خواهران خود را به یاری بفشارد آمین

«عرفان زبرجدی»

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید